Wywiad z nową członkinią działu Science – Weroniką Torończak – dlaczego dołączyłaś do Scorpio?

Zastanawia Cię jakie są spostrzeżenia nowych członków w naszym kole? Zapytaliśmy Weroniki, członkini działu science, która do Projektu Scorpio dołączyła w poprzedniej rekrutacji.

1. Co zachęciło Cię do przyjścia do naszego koła? 

Wydaje mi się, że przede wszystkim była to ciekawość. Chciałam zobaczyć, jak odnajdę się w dużym i dość specyficznym projekcie. Dodatkowo stwierdziłam, że Scorpio daje możliwość użycia swojej kreatywności do praktycznych i realnych problemów, czego nie zawsze uświadczymy podczas zajęć na uczelni. Nie pomyliłam się w tej kwestii. Uważam, że jest to jedna z lepszych okazji w życiu do samodzielnego przebadania związku między teorią, a praktyką. 

Chciałam również przekonać się jakim cudem Koło Studenckie jest w stanie zbudować i modernizować coś tak złożonego, jak łazik na skalę zawodów międzynarodowych. Teraz, gdy patrzę na to od środka, wszystko zdaje się być całkiem naturalne i możliwe. 

2. Jak wyglądało wdrożenie do koła i praca na początku? 

Początkowo, nie było za łatwo. Mimo, że mój lider oraz wszyscy członkowie działu chętnie mi pomagali i wszystko tłumaczyli. Jest to duży projekt, a człowiek nie jest w stanie od razu wszystkiego zapamiętać, zrozumieć. Może być to trochę przytłaczające.

 Ale…wszystko przychodzi z czasem. Oczywiście nawet teraz nie wiem wszystkiego, po prostu staram się dowiadywać, pytać. Inni członkowie zawsze służą pomocą. Moja praca w kole na początku, jak i teraz wygląda podobnie. Przede wszystkim wymaga chęci i zaangażowania. Może z racji pełnienia funkcji wicelidera doszło mi parę obowiązków, ale praktycznie tego nie odczuwam. 

3.Czy jest coś co zaskoczyło Cię po dołączeniu do Projektu Scorpio?

Jeśli chodzi o moje największe zaskoczenie to byli nim członkowie projektu. Szczerze mówiąc nie sądziłam, że spotkam tutaj tak pozytywnych i wyjątkowych ludzi. Robimy bardzo ciekawe rzeczy, a przy tym atmosfera jest nie z tej ziemi.  😊 

Może i ty, jak Weronika spróbujesz swoich sił w naszym kosmicznym projekcie? To twoja ostatnia szansa na wypełnienie formularza! 

formularz: https://rebrand.ly/scorpio-formularz  

ENG 

Are you curious about the insights of new members in our science club? We asked Weronika, a member of the science department, who joined Project Scorpio in a previous recruitment.

  1. What encouraged you to come to our science club?

I think it was mostly curiosity. I wanted to see how I would feel in a large and quite specific project. In addition, I found that Scorpio gives you the opportunity to use your creativity for practical and real problems, which is not always possible during university classes. I was not wrong about this. I believe that this is one of the best opportunities in life to independently explore the relationship between theory and practice.

I also wanted to find out how the student club is able to build and modernize something as complex as a martian rover on the scale of an international competition. Now, when I look at it from the inside, everything seems quite natural and possible.

2. What was the introduction to the club and work at the beginning like?

At first, it wasn’t too easy. Even though my leader and all members of the department were willing to help me and explain everything. This is a big project, and a person is not able to remember and understand everything at once. It can be a bit overwhelming.

But…everything comes with time. Of course, even now I don’t know everything, I just try to find out, ask. Other members are always there to help. My work in the Project Scorpio at the beginning and now looks similar. First of all, it requires willingness and commitment. Maybe due to the function of vice-leader, I have a few more duties, but I don’t really feel it.

3. Is there anything that surprised you after joining Project Scorpio?

As for my biggest surprise, it was the members of the project. To be honest, I did not think that I would meet such positive and exceptional people here. We do very interesting things, and at the same time the atmosphere is out of this world. 😊

Would you like to follow Weronika’s steps and give it a try at our cosmic project? This is your last chance to fill out the form!

form: https://rebrand.ly/scorpio-formularz