Wywiad z Adrianem Krzemińskim – najbardziej doświadczonym członkiem

Zapraszamy do przeczytania wywiadu z naszym najstarszym członkiem i jego spostrzeżeniami związanymi z pracą w kole. Może jego odpowiedzi rozwieją wasze wątpliwości? 

Adrian na zawodach Anatolian Rover Challenge 2022 w Turcji

Czym zajmujesz się w kole?

W kole aktualnie mam kilka funkcji – jestem konstruktorem, ale też członkiem zespołu marketingu.

W mechanice zajmuję się projektem koła do najnowszego łazika Scorpio 8, a kiedyś pracowałem nad elementami manipulatora czy modułu wiertniczego do pobierania próbek gleby.

W marketingu za to pracuję nad rozwojem i utrzymaniem naszej strony internetowej. Staram się, żeby była jak najbardziej czytelna i informacyjna dla studentów oraz naszych partnerów. Ponadto, z racji na swoje długie doświadczenie pomagam w kontaktach ze sponsorami i zawieraniem umów sponsorskich.

Czy praca w kole pomogła Ci w przejściu przez twoje studia? 

Zdecydowanie tak. Dołączyłem do koła już na pierwszym semestrze i wtedy poznałem wiele zagadnień, z którymi spotykałem się później na studiach. Bardzo mi koło pomogło przejść przez potężny kurs Podstawy Konstrukcji Maszyn.

Jednak najbardziej “pomogło” mi koło z pracą inżynierską oraz pomaga z pracą magisterską. W ramach pracy inżynierskiej zaprojektowałem koło wykonane za pomocą druku 3D, właśnie do łazików Scorpio. Dzięki temu mogłem połączyć przyjemne z pożytecznym.

Czy umiejętności pozyskane w kole przydały Ci się poza studiami?

Oczywiście, że tak. Już pod koniec studiów inżynierskich zacząłem pracować “w zawodzie”. Zostałem konstruktorem w małym wrocławskim startupie, zajmującym się budową małych robotów. Wiele praktycznych umiejętności z koła pomogły mi się szybciej zaaklimatyzować w pracy.

Największą zaletą była styczność z realnymi problemami (koło funkcjonuje jak taka mała firma), z fizycznym warsztatem itd. Nauczyło mnie to, że model wirtualny nie zawsze może pokrywać się z rzeczywistością. To, a także wiele innych umiejętności zdecydowanie sprawiło, że aktualnie mogę być lepszym konstruktorem.

Odpowiedzi Adriana zachęciły Cię do dołączenia do naszego koła? Dołącz do naszego wydarzenia na facebooku, aby być na bieżąco z rekrutacją! 

Link: https://fb.me/e/3joItYNrP 

Może sprawiły, że nabrałeś nowych wątpliwości, a w Twojej głowie pojawiły się nowe pytania? Napisz do nas! Zachęcamy do zadawania pytań na instagramie. 

https://instagram.com/projektscorpio

[ENG]

We encourage you to read an interview with our oldest member and his observations related to working in the science club. Maybe his answers will dispel your doubts?

What do you do in  Project Scorpio?

I currently have several functions in the science club – I am a constructor, but also a member of the marketing team. 

In mechanics, I am designing a wheel for the latest Scorpio 8 rover, and I used to work on elements of a manipulator or a drilling module for collecting soil samples.

In marketing, I work on the development and maintenance of our website. I try to make it as clear and informative as possible for students and our partners. In addition, due to my long experience, I help in contacting sponsors and concluding sponsorship agreements.

Did working at the science club help you get through your studies?

Definitely yes. I joined the club already in the first semester and then I got to know many issues that I encountered later in my studies. The science club helped me a lot to go through the huge course of Fundamentals of Machine Design.

However, Project Scorpio “helped” me the most with my engineering thesis and helps me now with my master’s thesis. As part of my engineering thesis, I designed a wheel made using 3D printing, just for the Scorpio rovers. Thanks to this, I was able to combine business with pleasure…

Were the skills acquired in the club useful to you outside of your studies?

Of course. At the end of my engineering studies, I started working “in my profession”. I became a constructor in a small start-up in Wrocław, dealing with the construction of small robots. Many practical skills from the science club helped me acclimatize faster at work.

The biggest advantage was the contact with real problems (our club functions like a small company), with a physical workshop, etc. It taught me that the virtual model may not always coincide with reality. This and many other skills have definitely made me a better constructor now.

Adrian’s answers encouraged you to join our club? Join our Facebook event to stay up to date with recruitment!

link: https://fb.me/e/3joItYNrP


Maybe they made you have new doubts, and new questions appeared in your head? Write to us! We encourage you to ask questions on Instagram. https://instagram.com/projektscorpio